Privacyverklaring

Stichting De Dongense Dorps Quiz hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting De Dongense Dorps Quiz houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebben wij verkregen bij de inschrijving;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en deze respecteren.

Als Stichting De Dongense Dorps Quiz zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting De Dongense Dorps Quiz
Kardinaal van Rossumstraat 22
5104HM Dongen
info@dddq.nl

Beschrijving van alle gegevens die we verwerken.

Deelnemende teams

Van deelnemende teams aan de quiz worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd:

 • Teamnaam
 • Naam teamcaptain
 • Geboortedatum teamcaptain
 • Email-adres teamcaptain
 • Mobiele nummer teamcaptain
 • Adres speellocatie

Deze gegevens worden opgeslagen in de vrijwilligersadministratie welke alleen toegankelijk is voor personen die met het beheer van deze gegevens en de communicatie naar de vrijwilligers belast zijn. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden of onbevoegden, tenzij dit wettelijk verplicht en nodig is.

Sponsors en leveranciers

Van sponsors en leveranciers worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam contactpersoon
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Email-adres

Deze gegevens worden opgeslagen in de sponsor- en leveranciersadministratie en zijn alleen toegankelijk voor personen die met het beheer van deze gegevens en de communicatie naar de sponsors en leveranciers belast zijn.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Stichting De Dongense Dorps Quiz verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Voor de administratie rondom de activiteiten die Stichting De Dongense Dorps Quiz organiseert.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen aan deelnemende teams, vrijwilligers en sponsors.
 • Voor het promoten van, en informeren over, Stichting De Dongense Dorps Quiz op eigen website, sociale media en lokale nieuws media. In geschreven woord, foto en film.

Beschrijving van de personen (functies) die gegevens bewerken.

De volgende personen hebben inzage in de persoonlijke gegevens:

 • Het bestuur van De Dongense Dorps Quiz.
 • Medewerkers die zijn belast met de communicatie naar deelnemende teams.
 • Medewerkers die zijn belast met de sponsor- en leveranciersadministratie.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het opslaan van gegevens in een database.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en nodig is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Opslag en beheer

Het beheer van de ICT-voorzieningen van stichting De Dongense Dorps Quiz is belegd bij het bestuur. Stichting De Dongense Dorps Quiz heeft een gedragscode opgesteld voor het gebruik van ICT-voorzieningen. Deze gedragscode gelden voor alle bewerkers van data van stichting De Dongense Dorps Quiz en personen die beschikken over een mailadres dat eigendom is het van Stichting De Dongense Dorps Quiz (domein www.dddq.nl). Deze gedragscode is op aanvraag beschikbaar bij stichting De Dongense Dorps Quiz.

Bewaren van gegevens

De persoonsgegevens die worden vastgelegd in het kader van De Dongense Dorps Quiz en zoals gespecificeerd in deze privacyverklaring worden bewaard voor onbepaalde tijd in het archief van stichting De Dongense Dorps Quiz. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor leden van het bestuur.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting De Dongense Dorps Quiz van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Bestuur en vrijwilligers die beschikken over een email adres van dddq.nl en medewerkers en vrijwilligers die beschikken over toegang tot adresgegevens en andere privacy-gevoelige informatie zijn verplicht zich te houden aan de gedragscode die door Stichting De Dongense Dorps Quiz is vastgesteld.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; Back-ups zijn alleen toegankelijk voor onze beheerders.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover direct contact met ons op nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Als u naar aanleiding van ons privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Stichting De Dongense Dorps Quiz
Kardinaal van Rossumstraat 22
5104HM Dongen
info@dddq.nl